POSOF'UN TARİHÇESİ


--------------------------------------------------------------------------------Kaynak:www.posof.net,Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kur diye tabir edilen Kars'ın Çıldır,Ardahan ve Hanak,Artvin'in merkez dahil Ardanuç,Şavşat ve Boçka ilçelerini içine alan Kur ve Çoruh havalisindeki yerleşim birimidir.İlçenin varlığı 2700 yıl öncesine dayanır.M.Ö.680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri havaliyi Urartulardan alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir.Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri M.Ö.150-M.S.430 yılları arasında Posof'ta yaşamlarını sürdürmüşlerdir.Arsak Türklerinden sonra Peçenek ve Oğuz Türklerininde burada yaşadığı bilinmektedir. Posof ve havarisi sırasıyla Sasani Devleti,Doğu Roma İmparatorluğu.Gürcü Bagratlılar Beyliği ve Abbasilerin kontroluna girmiştir.Abbasilerden sonra bölgeye Selçuklular hakim olmuştur.
Selçuklu Sultanı Alpaslan'ın 1064 TARİHİNDE Ani şehrini alması üzerine Danişmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Şavşat üzerinden Arşiyan Dağını aşarak halen mevcut Kol köyündeki kaleyi kuşatmış,Gürcü ordusunu mağlub etmiş ve 1080'de bölgeyi el geçirmiştir.Selçuklular bölgede uzun süre tutunamamış ve bölge İlhanlıların eline geçmiştir.İlhanlılar zamanında Ortodoks olan Kıpçak Türkleri bölgenin yarı bağımsız hakimi olmuşlardır.Daha sonra Lala Mustafa Paşa'nın emri üzerine Ardahan Sancak Beyi Abdurrahman Bey kendi kuvvetleriyle Ilgar Dağını aşıp,9 Ağustos 1578'de tüm Posof deresini ve Ahıska havalisini ele geçirmiştir.Böylece Posof Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.Erzurum Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa 1578 yılı Ağustos ayında Ahıska merkez olmak üzere Çıldır Eyaletini kurarak Posof'u sancak beyliği yapmıştır.

1917'de Rusya'da çıkan ihtilal sonucunda Rus birlikleri Erzurum-Kars ve havalinden çıkarılırken silahlarını Ermeni ve Gürcüler'e dağıtarak Türkler ile mücadeleyi onlara bırakmışladır.1917 sonlarında Gürcüler Posof-Kobliyan tarafında,Ermeniler de Erzurum-Kars-Ardahan tarafında faaliyetlere başlamış,bunun üzerine Kars-Ardahan ve Posoflu aydınlar da Ermeni-Gürcü hareketini engellemek için 17-18 Ocak 1919'da Kars'da yapılan kurultayda geçici bir hükümet kurmuslardir. Fakat bu hükümetin faaliyetleri Ingilizler tarafindan hemen engellenmiş ve üyeleride Malta'ya sürülmüştür.Bu hükümetin dağılmasından sonra Gürcüler Azgur,Ahıska ve Duğur'da ileri gelen sahıslarla isbirliği yaparak Ahıska,Ahırkelek ve Posof'u isgal etmişlerdir.Bu dönemde 3.tümenimize bağlı taburlarla, milis kuvvetleri; Gürcülere karşı ayrı ayrı savaşmışlardır.

TBMM'nin Gürcü sefiri ile yapmış olduğu 22-Şubat-1921'deki antlaşmaya göre; Gürcüler Ardahan-Göle ve Posof'dan çekilmiş ve 2-Mart-1921 de Posof düşman işgalinden kurtulmuştur.2 MART 1923 yılında da ilçe merkezi olarak belirlenmiştir

Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa